Ajankohtaista

4.12.2018HAKU KESÄN 2019 LEIREILLE 28.2.2019 MENNESSÄLue lisää »8.12.2017UVPS:lle myönnetty SHQS laaduntunnustusLue lisää »

asumispalvelut6.jpgPalvelukoti Mattilankaari

Toiminta-ajatus ja arvot

Palvelukoti Mattilankaari on erikoistunut autismikirjoon kuuluvien henkilöiden asumispalveluun. Asukkaille pyritään luomaan turvallinen ja hyvä asuinympäristö sekä takaamaan heille mahdol­lisuus oman elämän hallintaan ja omatoimisuuteen.

Tasa-arvo

Kaikki palvelukodissa olevat ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja tasavertaisia aikuisia ihmisiä.
Jokaisen mielipide ja toive on yhtä tärkeä, jonka kertomiseen annetaan aikaa ja mahdollisuus.

Toisen kunnioittaminen

Jokainen kohdataan hänen erityisyyttään kunnioittaen ja arvostaen. Hänelle annetaan aikaa ja tilaa toimia omalla tavallaan. Palvelukoti on siellä asuvien ihmisten koti, jossa heillä on oikeus toteuttaa itseään ja oikeus olla oma itsensä. Asukkaiden kommunikaatiosta pidetään huolta ja heille luodaan mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä liittyviin asioihin.

Asiakaslähtöisyys

Palvelutoiminnan lähtökohtana on jokaisen kokonaisvaltainen hyvinvointi turvallisessa ympäris­tössä. Toiminta on kuntouttavaa, tavoitteellista ja suunniteltu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti. Asuminen ja siihen annettava tuki ovat asukkaan tarpeista ja toiveista lähtevää. Toiminnassa tuetaan jokaisen asukkaan omatoimisuutta, aikuisuutta/aikuiseksi kasvamista, aktiivisuutta sekä itsemääräämisoikeutta.

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Kuntoutuksen tärkeä osa on jatkuva ja vuorovaikutuksellinen yhteistyö. Asukkaan edun mu­kaista on, että kaikki hänen ympärillään olevat ihmiset tukevat häntä samaan suuntaan.

Ammattitaito

Palvelukodin henkilöstön ammattitaitoa ja ammatillisuutta tuetaan, jotta palvelukodin toiminta on ajantasaista ja palvelee siellä asuvia asukkaita mahdollisimman hyvin. Henkilöstön tieto-taitoa sekä osaamista ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti.

 

Takaisin Mattilankaaren etusivulle