Ajankohtaista

8.12.2017UVPS:lle myönnetty SHQS laaduntunnustusLue lisää »

projektit.jpg

 

LUOTYÖ -PROJEKTI 2007-2010

Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sai Ray:n projektiavustuksen Asperger-henkilöiden työllistymisen parantamiseen tähtäävälle LuoTyö -projektille vuonna 2007. Tarve Asperger -henkilöiden (AS -henkilö) työllistymistä edistävälle projektille havaittiin vuosina 2004 – 2006 toimineen Asperger -partioprojektin aikana. RAY:n rahoittamassa Asperger – partioprojektissa huomattiin, että AS -henkilöiden epätasainen kykyprofiili aiheuttaa usein vaikeuksia ja hämmennystä siirryttäessä työelämään.

Perinteiset työllistymistä tukevat toimet eivät aina ole sovellettavissa sellaisenaan AS –henkilöiden tarpeisiin. AS -henkilöille tarvitaan uusia työllistymisen malleja, jotka on suunniteltu heidän tarpeitaan vastaaviksi. Työllistymisen mahdollistuminen edellyttää usein riittävästi tietoa oireyhtymästä sekä erilaisten tukipalvelujen saamista. Lisäksi tarvitaan kuntien, työvoimahallinnon ja muiden julkisten sektorin toimijoiden, yrittäjien sekä kolmannen sektorin yhteistyötä.

KOHDERYHMÄ
Projektin kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset AS -henkilöt, joilla on vaikeuksia työllistyä. Kohderyhmään kuuluvat myös julkisen sektorin toimijat (työvoimatoimistot, Kela, kuntien sosiaalitoimet ja muut kuntasektorin toimijat) sekä eri alojen työpaikat ja yrittäjäjärjestöt.

TAVOITTEET
Projektin keskeisenä tavoitteena oli ratkaisujen etsiminen Asperger-henkilöiden heikon työmarkkina-aseman parantamiseksi sekä tiedon lisääminen Aspergerin oireyhtymästä. Oli havaittu, että As-henkilöillä esiintyy usein merkittäviä vaikeuksia sijoittua työelämään koulutustaustasta riippumatta. Päätavoitteena on luoda toimiva työllistymisen malli, jonka avulla voidaan ehkäistä AS -henkilöiden syrjäytymistä työelämästä.

TULOKSET
Keskeisin asia, joka nousi projektin aikana esille, oli se, että AS-henkilöt tarvitsevat tuekseen runsaasti valmennusta ja eri palvelujen kokonaisvaltaista koordinointia. Parhaiten työllistymistä tukee se, että Aspergerin oireyhtymä havaitaan riittävän ajoissa ja työllistymisnäkökulma huomioidaan eri palveluja suunniteltaessa. Erilaisia valmennuspalveluja suunnitellessa on huomioitava, että valmentajalla on oltava riittävä tieto ja ymmärrys oireyhtymän piirteistä. Erityisen hyödylliseksi valmennus koetaan erilaisissa siirtymäkohdissa, kuten oppilaitoksesta toiseen tai työelämään siirryttäessä.

Projektin aikana rakennettiin yhdenlainen työllistymisen polku, jonka avulla syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia AS-henkilöitä voidaan auttaa työelämään pääsyssä. Mallia kokeiltiin pilottiasiakkailla. Työllistymisen mallissa on hyödynnetty säätiön omaa AS-osaamista, eri projekteja ja yksiköitä. Mallissa keskeistä on muun muassa koordinointi, eri toimijoiden välinen yhteistyö ja AS-piireet tunteva työvalmentaja. 

Työllistymisen mallissa asiakas otetaan säätiön AS-valmennuksen palvelujen piiriin ja asiakkaan tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti. Kartoituksessa selvitetään tuen tarpeet, jotta työllistyminen mahdollistuisi. Samalla kartoitetaan asiakkaan toiveet ja suunnitelmat tulevaisuuden suhteen, joiden perusteella pyritään luomaan realistiset tavoitteet työllistymiselle. Seuraavaksi hänelle etsitään työharjoittelupaikka ensin säätiön omassa yksikössä, josta siirrytään työharjoitteluun avoimille työmarkkinoille. Työharjoittelun aikana työntekijällä on AS-valmennuksen ja työhönvalmentajan säännöllinen tuki. Työharjoittelujen jälkeen henkilö siirtyy ELY-keskuksen rahoittamaan Simo-työllistämisprojektiin, jonka kautta työllistetyt henkilöt ovat määräaikaisessa työsuhteessa työllistävään organisaatioon ja TES:in mukaista tehtävänkuvan oikeuttavaa palkkaa. Työhön valmentajan tuki jatkuu edelleen. Määräaikaisuuden päätyttyä ja työntekijän osoitettua osaamisensa ja tarpeellisuutensa, on hänen tämän jälkeen mahdollista siirtyä organisaation palvelukseen.  Lue lisää tästä.

Projektin aikana on järjestetty tiedotustilaisuuksia ja koulutusta AS -henkilöiden työllistymisessä huomioitavista asioista sekä tuotettu kirjallista materiaalia Aspergerin oireyhtymästä ja AS -henkilöiden työllistämisestä.

Projektissa tuotettua AS-tietoa:

Tietoa Aspergerin oireyhtymästä -esite

Asperger-henkilö työpaikalla –esite

Tukea ja palveluita työllistymiseen Asperger-henkilöille -opas