Ajankohtaista

8.12.2017UVPS:lle myönnetty SHQS laaduntunnustusLue lisää »

projektit.jpg

 


Hyvää Työtä -projekti

2013 -2014


Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö toteutti Hyvää Työtä-projektin vuosina 2013-2014. Projektin tavoitteena oli edistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. Projektia rahoitti Uudenmaan ELY-keskus ja sen toiminta-alueena oli Itä-Uusimaa.

Projektin taustaa
Osatyökykyisten ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistäminen on tärkeää ja merkittävää monesta eri syystä. Hyvä työllisyystilanne vaikuttaa kestävään talouskasvuun, yhteiskunnan kilpailukykyyn ja julkisen talouden kestävyyteen. Inhimillisestä näkökulmasta työllisyyden edistäminen vähentää köyhyyttä, syrjäytymistä ja eriarvoistumista yhteiskunnassamme.

Myös tuleva rakennemuutos edellyttää sitä, että työelämämme moninaistuu ja erilaiset vaihtoehdot työelämään osallistumiseksi lisääntyvät. Tällä hetkellä työmarkkinoiden ulkopuolelle jää paljon työnantajien tarvitsemaa osaamista. Jokaiselle on annettava mahdollisuus osoittaa kykynsä työnantajalle ja toisaalta taas työnantajien tietoisuutta tulee lisätä hyödyistä ja mahdollisuuksista, joita osatyökykyisen palkkaamiseen liittyy. On siis tärkeää löytää keinoja ja toimenpiteitä osatyökykyisten työllistymisen esteiden ja kynnysten poistamiseksi ja lisätä työnteon ja työllistämisen kannustavuutta.

Tavoitteet
Hyvää Työtä -projektin tavoitteena oli etsiä  uusia, entistä parempia ratkaisuja ja vaihtoehtoja osatyökykyisten työllisyystilanteen parantamiseksi. Hyvää Työtä-projektin keskeisimmät tavoitteet olivat heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyysmahdollisuuksien lisääntyminen, työnantajien kiinnostuksen ja mahdollisuuksien lisääminen kohderyhmän palkkaamiseen, sekä joustavan etenemispolun luominen sosiaalisen työllistämisen ja työvoimapoliittisten palveluiden välille.

Toiminta
Pyrimme tavoitteisiin käyttämällä työllistyjien ohjaamiseen ISA-menetelmää, joka on kolmivaiheinen, tuetun työllistymisen malliin pohjautuva metodi, Individuellt Stöd i Arbete. Keskeistä toiminnassamme on työnantajanäkökulman huomioiminen ja työnantajan tukeminen työllistymisprosessissa.  Integroidumme tiiviiseen yhteistyöhön sosiaalisen työllistämisen palveluiden kanssa ja teemme poikkihallinnollista yhteistyötä ja edesautamme näin työllistyjän tilanteiden etenemistä pysyviin työllistymisratkaisuihin.

Projektin kautta työllistyjälle suunniteltiin yksilöllinen ja tuettu työllistymispolku. Tärkeää oli löytää työllistyjän tavoitteiden mukainen paikka työelämässä ja antaa jokaiselle mahdollisuus näyttää omat kykynsä!

hyvaa_tyota_logo.png”Uskomme, että jokaisella halukkaalla tulee olla oikeus ja mahdollisuus osallistua työelämään omien kykyjensä mukaisesti. Työelämän ulkopuolelle jää tällä hetkellä liian paljon taitavia työntekijöitä ja hyvää osaamista.

Hyvää Työtä-logon käyttöönsä saanut taho on kanssamme mahdollistamassa työtämme tasa-arvoisemman ja monimuotoisemman työelämän puolesta.

Me teemme hyvää työtä- Tee Sinäkin!”

 

Projektin yhteenvetoraportti

Lisätietoja projektista antaa:

Projektikoordinaattori
Soili Leppänen
p. 040 304 7979
soili.leppanen@uvps.fi